fbpx

Unifit

NAGRADNA IGRA OB OTVORITVI NOVEGA FITNESA

NAGRADNA IGRA JE ZAKLJUČENA!
Nagrajenci:

1. nagrada: telefon SAMSUNG GALAXY S 24 ULTRA, ki ga bo podaril @sgermobil.si  – SIMONA TROPAN
2. nagrada: ogled rudnika s kajakom po podzemlju Pece za dve osebi, ki ga bo podarilo @peca_underground – ANA KERŠIČ
3. nagrada: spust po enem najdaljših zipline-ov v Evropi, s hitrostjo 100km/h za dve osebi, ki ga podarja @olimpline.si – VESNA BREZOČNIK
4. nagrada: 5 fitpass mesečnih neomejenih kart, ki vključujejo vstop v Unifit Pristan in nov Unifit fitnes na Streliški cesti v Mariboru – MIHA CEROVSEK, SIMONA JEREB, ZLATKA PUPAHER ZEP, KLARA KUHTA DURAKOVIC, KAJA TROST

Nagrajenci lahko nagrade prevzamete na novem Unifit fitnesu na Streliski cesti.

Sodeluj v nagradni igri, ki poteka na Facebook in Instagram strani Unifit Slovenija. Vse kar morate storiti je, da:

 

Sodeluj v nagradni igri, ki poteka na Facebook in Instagram strani Unifit Slovenija. Vse kar morate storiti je, da:

1. Pod objavo označite »gym buddyja«, ki ga boste povabili s seboj na trening v nov fitnes center na Streliški cesti v Mariboru.
2. Sledite profilu Unifit Slovenija.
3. Za več možnosti delite objavo na svoj story. V kolikor imate zaprt profil, nam pošljite screenshot delitve.

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V OTVORITVENI NAGRADNI IGRI (v nadaljevanju: »Pravila«)

1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator otvoritvene nagradne igre je podjetje Unifitnes, d.o.o., Glavni trg 19C, 2000 Maribor (v nadaljevanju: »organizator«), ki upravlja tudi zbirko osebnih podatkov preko nagradne igre. Predstavnik podjetja je direktor Matjaž Anžel.

 

2. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE IN SPLOŠNE DOLOČBE

Namen Facebook in Instagram nagradnih iger je promocija otvoritve novega fitnes centra blagovne znamke ter spletne strani www.unifit.si. Nagradne igre niso na noben način povezane, sponzorirane ali podprte s strani podjetij Meta Platforms, Inc. ali Instagram LLC. Vsi podatki in informacije bodo posredovani le izvajalcu oz. organizatorju. S sodelovanjem v nagradnih igrah se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta Pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša.

 

3. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Trajanje nagradne igre je od 5.6.2024 do 12.6.2024 oziroma do otvoritve novega Unifit fitnesa na Streliški cesti v Mariboru.

 

4. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki sprejmejo pogoje sodelovanja v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali soorganizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani. V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

 

5. ČLEN: NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči lahko v nagradni igri, ki poteka na Facebook in Instagram strani Unifit Slovenija, sodelujejo tako, da:

1. Pogoj: Pod objavo označijo »gym buddyja«, ki ga bodo povabili s seboj na trening v nov fitnes center na Streliški cesti v Mariboru.

2. Pogoj: Sledijo profilu Unifit Slovenija.

3. Pogoj: Za več možnosti delijo objavo na svoj story. V kolikor imajo zaprt profil nam pošljejo screenshot delitve v zasebno sporočilo.

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki izpolnijo vsaj prvi dve točki iz navodil v objavi na Facebooku ali Instagramu. Sodelujejo lahko do dneva otvoritve Unifit fitnes centra na Streliški cesti v Mariboru.

 

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav.

S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti upošteval pravila nagradne igre.

 

6. ČLEN: NAKUP NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

7. ČLEN: NAGRADNI SKLAD

1. nagrada: telefon SAMSUNG GALAXY S 24 ULTRA, ki ga bo podaril Sgermobil

2. nagrada: ogled rudnika s kajakom za dve osebi, ki ga podarja Podzemlje Pece,

3. nagrada: spust po najdaljšem (in enem najdaljših v EU) ziplinov v Sloveniji za dve osebi, ki ga bo podaril TIC Koroška.

 

Izžrebanec ne more zahtevati nagrade v višjih zneskih. Nagrade ni možno zamenjati za gotovino. Nagrada ni prenosljiva.

 

7. ČLEN: IZBIRA NAGRAJENCA

Izbor nagrajencev bo izveden v novem Unifit fitnes centru na dan otvoritve novega Unifit fitnesa na Streliški cesti ob prisotnosti najmanj treh predstavnikov podjetja Unifitnes, d.o.o..

 

Nagrajenci bodo objavljeni naslednji dan na spletni strani www.unifit.si in pod objavo nagradne igre.

Vsak nagrajenec bo o nagradi obveščen v objavi o nagradni igri in tudi v zasebno sporočilo na Facebooku ali Instagramu.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade posredovati svoje ime, priimek, telefonsko številko, točen naslov, rojstni datum in davčno številko.

Posameznik je v nagradni igri lahko izbran le enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Nagrajenca bo organizator prijavil pristojnemu finančnemu uradu v Sloveniji.

 

8. ČLEN: PREVZEM NAGRADE

Po izvedenih objavi lahko nagrado nagrajenec prevzame na novem fitnesu Unifit Betnava, kjer bo ob prevzemu nagrade tudi fotografiran.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade posredovati svoje ime, priimek, telefonsko številko, točen naslov, rojstni datum in davčno številko.

 

Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje fotografiranje in objavo fotografij na socialnih medijih in na spletni strani podjetja. Nagrajenec mora nagrado prevzeti najkasneje v 30 dneh od žreba nagrajencev.

 

Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od organizatorja. V tem primeru ostane nagrada nepodeljena.

 

9. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Če vrednost nagrade v tej nagradni igri presega zakonsko mejo 42,00 EUR, bo organizator odvedel in plačal akontacijo dohodnine za izžrebance.

 

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza).

 

10. ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani www.unifit.si S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na spletni strani www.unifit.si, vsaj 1 dan pred nadaljevanjem.

 

11. ČLEN: INFORMACIJE IN OBJAVE

Organizator nagradne igre je pravila nagradne igre objavil na www.unifit.si.

 

12. ČLEN: OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval in upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi.

 

Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek, fotografije ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

 

Prav tako sodelujoči v nagradni igri s podpisom izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za marketinške namene elektronskega obveščanja o novostih in za namene te nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori pisno po e-pošti info@unifit.si ali po navadni pošti na naslov organizatorja.

 

13. ČLEN: HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

Podjetje UNIFIT bo osebne podatke hranilo do izbrisa/prenehanja obdelave osebnih podatkov po želji uporabnika ali do zaprtja podjetja. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti info@unifit.si ali pisno na naslov organizatorja.

 

14. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO ALI STROŠKE

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

 

Organizator ni odgovoren za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Organizator ni odgovoren za stroške nastale za sodelovanje v nagradni igri ali za prevzem nagrade (stroški prevoza, stroški dostopa do interneta, stroški telefona ali drugi morebitni stroški).

 

15. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče.

 

16. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani organizatorja, veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh Pravil. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjena Pravila objavil na spletni strani organizatorja: www.unifit.si.

 

Unifitnes, d.o.o.
Maribor, junij 2024